Město Přimda
město dvou moříPřimda

Povinné informace - zák. č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Přimda

Město Přimda vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

náměstí Jindřicha Kolowrata 112
34806 Přimda
Telefon: 371 519 170
Mobilní telefon: 724 961 880
Fax: 371 519 179
E-mail: starosta@mestoprimda.cz
E-mail: mistostarosta@mestoprimda.cz
E-mail: ucetni@mestoprimda.cz
E-mail: bytovyreferent@mestoprimda.cz
E-mail: matrika@mestoprimda.cz
E-mail: info@mestoprimda.cz
WWW: www.mestoprimda.cz/
ID Datové schránky: ww3bhph
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  náměstí Jindřicha Kolowrata 112
  34806 Přimda
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  náměstí Jindřicha Kolowrata 112
  34806 Přimda
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 11:3012:00 – 17:00
  úterý7:00 – 11:3012:00 – 15:30
  středa7:00 – 11:3012:00 – 17:00
  čtvrtek7:00 – 11:3012:00 – 15:30
  pátek7:00 – 12:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

  Město Přimda
  náměstí Jindřicha Kolowrata 112
  348 06  Přimda

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: ww3bhph
UniCredit Bank Plzeň: 2111520729/2700 (UniCredit Bank Czech Republic, a.s.)
00260118
DIČ: CZ00260118

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři nebo poštou na adresu města
  Město Přimda
  náměstí Jindřicha Kolowrata 112
  34806 Přimda
   
 • e-mailem: info@mestoprimda.cz
 • elektronickým podáním: info@mestoprimda.cz
 • datovou schránkou: ww3bhph

 

úřední hodiny
 

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
úterý 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
pátek 7:00 - 12:00  


 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 5, písm. b) - 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
 • Na postup při vyřizování žádosti o informaci lze podat stížnost (§ 16a) - 30 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup - do 15 dnů

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou informaci
 • jde-li o informaci vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do 7 dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje vždy nadřízený orgán, tedy Krajský úřad Plzeňského kraje.
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu.

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města.

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ZDE.
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Přimda vydává právní předpisy, a to: obecně závazné vyhlášky a nařízení obce a dále právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

  Obecně závazné vyhlášky ZDE
   

   

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Městský úřad může vyžádat i úhradu (např. za přímou mzdu zaměstnance) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

                                        Čl.I.

                                                        Náklady na pořízení kopií

   

  1. Za pořízení jedné kopie formátu A4:

  a) jednostranná černobílá    …………….                                            4,00 Kč

  b) oboustranná černobílá     ……………                                             6,00 Kč

  1. Za pořízení jedné kopie formátu A3:

  a) jednostranná černobílá    ……………                                             6,00 Kč

  b) oboustranná černobílá     ……………                                             9,00 Kč

  1. Za pořízení elektronické kopie písemného dokumentu (skenování):

  a) jednostranná černobílá formát A4, A3                                            2,00 Kč

  1. Za poskytnutí kopie nebo jiného tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinno uhradit.

   

                                                                 Čl. II.

                                      Náklady na opatření technických nosičů dat

   

  1. 1 ks disketa ……………                                     6,00 Kč
  2. 1 ks CD       ……………                                     8,00 Kč
  3. 1 ks DVD     ……………                                   10,00 Kč
  4. Jiný technický nosič dat ……………                 podle skutečné pořizovací ceny.

   

  Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

   

   

                                                                Čl. III.

                                          Náklady na odeslání informací žadateli

   

  1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty. Náklady na balné nebudou účtovány při zasílání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem, bude účtováno paušální balné ve výši 20,00 Kč za jednu poštovní zásilku.
  2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou, nebude úhrada nákladů na odeslání informací po žadateli uplatňována.

   

   

                                                                  Čl. IV.

                             Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

   

  1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací je stanovená sazba úhrady ve výši 120,00 Kč za hodinu práce (30,00 Kč za 15 minut práce), která je odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců města.  Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje vyhledávání včetně zpracování informace, které přesáhne 15 minut. Úhrada se účtuje za každého zaměstnance města, který se na mimořádně rozsáhlém vyhledávání podílí.Úhrada se účtuje za každých započatých 15 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
  2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
  3. Pokud předpokládané náklady spojené se zpřístupněním informací budou rovny nebo vyšší než 100,00 Kč, bude po žadateli vyžadována záloha až do předpokládané výše těchto nákladů. Záloha bude v odůvodněných případech (např. v případě, kdy dříve žadatel u jiné žádosti nepřevzal a neuhradil zpracovanou informaci apod.) vyžadována i pokud náklady spojené se zpřístupněním informací budou nižší než 100,00 Kč.

   

   

                                                                       Čl. V.

                                                           Ostatní ustanovení

   

  1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
  2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta města od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
  3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně města v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet města.
  4. Tento sazebník je účinný od 2.5.2013.
  5. Vydáním tohoto sazebníku se ruší předchozí sazebník úhrad za poskytnutí informace.
  6. Sazebník byl schválen zápisem rady města č. 30/2013  ze dne 24.4.2013

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro město Přimda poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2012

výroční_zpráva_2012.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,02 kB
Staženo: 866×
Vloženo: 8. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2013

výroční_zpráva_106.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,79 kB
Staženo: 954×
Vloženo: 21. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,97 kB
Staženo: 733×
Vloženo: 2. 2. 2015

Výroční zpráva za rok 2015

201602081500.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 651,18 kB
Staženo: 668×
Vloženo: 8. 2. 2016

Výroční zpráva za rok 2016

201702280853.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 676,03 kB
Staženo: 541×
Vloženo: 28. 2. 2017

Výroční zpráva za rok 2017

201802200932.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 649,37 kB
Staženo: 469×
Vloženo: 20. 2. 2018

Výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 646,61 kB
Staženo: 345×
Vloženo: 11. 2. 2019

Výroční zpráva za rok 2019

202001151237.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 664,41 kB
Staženo: 275×
Vloženo: 15. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2020

výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,79 kB
Staženo: 214×
Vloženo: 16. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,53 kB
Staženo: 152×
Vloženo: 8. 2. 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,35 kB
Staženo: 95×
Vloženo: 17. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,56 kB
Staženo: 18×
Vloženo: 28. 2. 2024

Rok 2024:

Poskytnutá informace č. 1/2024 - zveřejněno 23.1.2024

 

Rok 2023:

Poskytnutá informace č. 1/2023 - zveřejněno 17.1.2023

Poskytnutá informace č. 2/2023 - zveřejněno 10.3.2023

Poskytnutá informace č. 3/2023 - zveřejněno 18.4.2023

 

Rok 2022:

Poskytnutá informace č. 1/2022 - zveřejněno 8.2.2022

Informace č. 2/2022 - odložena

Poskytnutá informace č. 3/2022 (126.89 kB) - zveřejněno 1.7.2022

Poskytnutá informace č. 4/2022 (72.62 kB) - zveřejněno 14.10.2022

Poskytnutá informace č. 5/2022 (71.79 kB) - zveřejněno 14.10.2022

Poskytnutá informace č. 6/2022 (230.17 kB) - zveřejněno 7.12.2022

Poskytnutá informace č. 7/2022 (116.67 kB) - zveřejněno 3.1.2023

Rok 2021:

Poskytnutá informace č. 1/2021 - zveřejněno 29.3.2021

 

Rok 2020:

Poskytnutá informace č. 1/2020 - zveřejněno 6.2.2020

Poskytnutá informace č. 2/2020 - zveřejněno 17.7.2020

Poskytnutá informace č. 3/2020 - zveřejněno 26.10.2020
Přílohy k poskytnuté informaci č. 3/2020:
Smlouva - teplo, dodatek ke smlouvě - teplo, smlouva - elektřina, smlouva - voda, řád veřejného pohřebiště

 

Rok 2019:

Poskytnutá informace č. 1/2019 - zveřejněno 21.1.2019

Poskytnutá informace č. 2/2019 - zveřejněno 26.8.2019

 

Rok 2018:

Poskytnutá informace č. 1/2018 - zveřejněno 16.1.2018

 

Rok 2017:

Poskytnutá informace č. 1/2017 - zveřejněno 6.3.2017

Poskytnutá informace č. 2/2017 - zveřejněno 27.6.2017

Poskytnutá informace č. 3/2017 - zveřejněno 12.7.2017

Poskytnutá informace č. 4/2017 - zveřejněno 13.7.2017

Poskytnutá informace č. 5/2017 - zveřejněno 23.8.2017

 

Rok 2016:

Poskytnutá informace č. 1/2016 - zveřejněno 11.2.2016

Poskytnutá informace č. 2/2016 - zveřejněno 13.12.2016

 

Rok 2015:

Poskytnutá informace č. 1/2015 - zveřejněno 4.2.2015

Poskytnutá informace č. 2/2015 - zveřejněno 6.2.2015

Poskytnutá informace č. 3/2015 - zveřejněno 14.12.2015

Poskytnutá informace č. 4/2015 - zveřejněno 15.12.2015

 

Rok 2014:

Poskytnutá informace č. 1/2014 - zveřejněno 6.8.2014

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze  podat odvolání (§ 16 odst. 1)

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje v souladu s §15 odst. 2 orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat tj. Krajský úřad Plzeňského kraje
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Proti postupu při vyřizování žádosti o informaci je možné podat stížnost (§ 16a)

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1
14 15
4
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Poruchy a závady

Zjistili jste závady na městském majetku jako jsou poruchy místního rozhlasu, veřejného osvětlení, rozbitá silnice či chodník?

Informujte nás o tom!

Kontaktní formulář pro nahlášení poruch najdete zde.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
déšť 13 °C 10 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 22/9 °C
sobota 15. 6. déšť 15/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/8 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

ČEZ odstávka

ČEZ Odstávka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.